Přeskočit menu


Dynamo AG

Tým hrající amatérskou ligu malého fotbalu PKFL

Pravidla malé kopané 5+1

Aktuální verzi pravidel najdete na stránkách PKFL.

 1. Hrací plocha
 2. Míč
 3. Počet hráčů
 4. Výstroj hráčů
 5. Rozhodčí
 6. Doba hry
 7. Zahájení a přerušení hry
 8. Dosažení branky
 9. Postavení mimo hru
 10. Volné kopy
 11. Pokutový kop
 12. Kop od branky
 13. Malá domů
 14. Osobní tresty
 15. Pořadí v tabulce
 1. HRACÍ PLOCHA
  1. Hrací plocha má tvar obdélníka: délka 44-54 m, šířka 22-30 m.
  2. Brankové území má tvar obdélníka a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky.
  3. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3 x 2 m. Maximálním rozměrem je 3,80 x 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorni oba kapitány.
 2. MÍČ
  1. Míč pro malý fotbal je shodný s míčem na kopanou č.5. Právo volit hrací míč má kapitán domácího mužstva. Jeho rozhodnutí podléhá schválení rozhodčího.
  2. Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.
 3. POČET HRÁČŮ
  1. Hry se zúčastní dva kluby, každý má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
  2. K utkání musí klub nastoupit nejméně se čtyřmi hráči (3 a brankář). V průběhu utkání nesmí jejich počet klesnout pod čtyři (3 a brankář). Klesne-li počet hráčů pod 4, rozhodčí utkání ukončí a OV PKFL rozhodne o výsledku.
  3. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom rozhodčí předem uvědomen.
  4. Počet hráčů uvedených na soupisce k utkání je omezen. Všichni hráči uvedení na soupisce (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkáni (od jeho zahájení až do podepsání zápisu - tedy i v poločasové přestávce). To znamená, že může být vyloučen rovněž hráč ze střídačky. V případě vyloučení hráče ze střídačky pokračuje postižený klub ve hře s nezměněným počtem hráčů.
  5. Každý klub smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v zápise. Střídání hráčů probíhá v přerušené hře pouze v prostoru u středově čáry na jedné straně hřiště a nemusí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu. Rozhodčí nesmí přerušit hru z důvodu střídání hráčů. Počet střídání není omezen.
  6. Kapitán klubu musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu). Jeho práva a povinnosti - viz SŘ. Kapitán vykonává svou funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svou funkci vykonávat, určí si klub zástupce, který funkci převezme.
  7. Klub, který nastoupil s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit. Doplnění klubu lze pouze se souhlasem rozhodčího.
 4. VÝSTROJ HRÁČŮ
  1. Klub nastupuje v jednotných dresech stejné barvy. Výstroj se skládá z dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno.
  2. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou klubů.
  3. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, a kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Rovněž kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky nejsou povoleny.
  4. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, apod.). Přípustné jsou pouze lehké plastové sádry.
  5. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.
  6. Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.
 5. ROZHODČÍ
  1. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly. Jeho pravomoc začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Končí až po utkání podepsáním zápisu.
  2. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související se hrou jsou konečná.
  3. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost potrestaného mimo veškerou pochybnost.
  4. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.
  5. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
   • počet hráčů jednoho z klubů na hrací ploše klesl pod 4 (pod 3 a brankář).
   • na zákrok policie.
   • v případě úmrtí hráče.
   • při násilí spáchaném na rozhodčím - inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vrážení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem.
  6. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:
   • pro tmu nebo špatnou viditelnost.
   • pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) a nezpůsobilost hrací plochy.
   • odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím (rozhodčí stanoví kapitánovi mužstva lhůtu cca 1 - 2 minuty na zjednání pořádku).
   • hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají kapitáni na výzvu rozhodčího.
   • pro trvalý nezájem některého klubu na regulérnost utkání.
   • pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřiště.
  7. Oba rozhodčí musí být sportovně oblečeni a odlišovat se barevně od dresů obou klubů.
  8. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba (asistent rozhodčího). Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně. Toto ústní udělení karty má stejnou platnost. To, že rozhodčí nemá karty (nebo jinou povinnou součást výbavy) uvedou kapitáni do zápisu o utkání.
  9. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné straně hřiště. Může vést zápis o utkání.
 6. DOBA HRY
  1. Hraje se 2 x 30 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.
  2. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování (taktické střídání, zakopávání míče, apod.). Rovněž prodlouží poločas (utkání), je-li třeba provést pokutový kop nařízený ve hře. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy: výkop ze středu hřiště či kop od branky nebo nechat dokončit útočnou akci.
  3. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou mužstev upustit.
  4. V soutěžích hraných K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě nenastavuje. Každý klub provádí 5 pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených na soupisce klubu, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Pokutové kopy provádějí kluby střídavě. Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují kluby střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu pokutových kopů nedosáhne jeden z klubů o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice, v původním pořadí. Střídání brankářů je povoleno. Pokud klub již nemůže postavit z důvodu zranění či vyloučení plnou pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném hlavnímu rozhodčímu.
  5. Čekací doba na soupeře je 15 minut od úředního začátku utkání.
 7. ZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ HRY
  1. Losování před zahájením utkání se provádí tak, že klub, který vyhrál los, volí polovinu hrací plochy kterou bude v 1. poločase bránit. Druhý klub zahájí hru výkopem.
  2. Na začátku utkání (v poločase, po brance) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
  3. Minimální vzdálenost hráčů klubu, jež kop neprovádí, je 3 m od míče.
  4. Míč je ve hře teprve tehdy, když se po provedení kopu pohne, ale hráč provádějící rozehrání nesmí hrát s míčem znovu dříve, než se ,jej dotkne jiný, hráč. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč opustit pokutové území, jinak se kop opakuje.
  5. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru.
 8. DOSAŽENÍ BRANKY
  1. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího klubu neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míče a nikoliv brankáře.
  2. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.
  3. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:
   • soupeřovy branky
    • z nepřímého volného kopu.
    • z vyhazování brankáře rukou.
    • z autového vhazování.
    • V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
   • vlastní branky
    • z autového vhazování.
    • ze všech volných kopů.
    • V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.
 9. POSTAVENÍ MIMO HRU
  1. V malém fotbale neexistuje postavení mimo hru.
 10. VOLNÉ KOPY
  1. Volné kopy se dělí na:
   1. Přímý volný kop, z něhož může být přímo dosaženo branky (aniž by se míče dotkl jiný hráč). Nařizuje se za:
    • kopnutí soupeře
    • podražení soupeře
    • držení soupeře
    • strčení do soupeře
    • skočení na soupeře
    • prudké nebo - nebezpečené vrážení do soupeře
    • udeření soupeře
    • plivnutí na soupeře
    • hraní rukou
   2. Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky. Hlavní rozhodčí jej signalizuje zdviženou paží nad hlavu. Nepřímý volný kop se nařizuje za:
    • bránění ve hře
    • nesportovní chování
    • nebezpečná hra vůči soupeři nebo vlastní osobě
    • technický přestupek brankáře (kroky, zachycení úmyslné malé domů, apod.)
  2. Hráči klubu, který neprovádí volný kop, musí být minimálně 3 m od míče (v případě zahrávání z vlastního pokutového území, musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.
  3. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově pokutovém území provádí se z hranice pokutového území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.
  4. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se klubu.
 11. POKUTOVÝ KOP
  1. Pokutový kop se nařizuje za všechny přestupky, za které se nařizuje přímý kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním pokutovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.
  2. Pokutový kop se provádí ze značky 7 metrů od středu branky.
  3. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo pokutové území a nejméně 3 m od značky pokutového kopu.
 12. KOP OD BRANKY
  1. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího klubu, provádí se kop od branky.
  2. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území.
  3. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo pokutové území a nejméně 5 m od místa kopu.
  4. Míč se dostává do hry teprve když opustí pokutové území.
  5. Z kopu od branky lze přímo dosáhnout branky.
 13. MALÁ DOMŮ
  1. Hlavni rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti klubu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho klubu provedl vhazování nebo mu úmyslně přihrál míč nohou od kolene dolů. Kolenem je malá domů povolena.
 14. OSOBNÍ TRESTY
  1. Rozhodčí má právo napomenout hráče žlutou kartou mj., jestliže:
   • opakované porušuje pravidla hry
   • projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího
   • dopustí se jiného nesportovního chování
  2. Tresty
   • Za udělení 2 žlutých karet je hráčovi zastavěna činnost na 1 utkání nepodmíněně
   • Za udělení 4 žlutých karet je hráčovi zastavěna činnost na 2 utkání nepodmíněně
   • Za udělení 6 žlutých karet je hráčovi zastavěna činnost na 3 utkání nepodmíněně
   • Za udělení 8 žlutých karet je hráčovi zastavěna činnost na 4 utkání nepodmíněně
  3. Rozhodčí vyloučí hráče červenou kartou mj.: jestliže:
   • se dopustí hrubého faulu
   • chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče či rozhodčího)
   • používá hrubých a urážlivých výroků
   • úmyslné zamezí rukou či faulem dosažení branky
   • dopustí se podruhé přestupku, za který následuje napomínání a předtím již napomínán byl
  4. Trest za červenou kartu udělenou hráčovi ( typ A - běžné porušení pravidel ) :
   • za ruku v pokutovém území zabraňující prokazatelně vstřelení branky 1 utkání nepodmíněně
   • za "druhou" žlutou kartu, tedy za druhý který je běžně označován ŽK, 1 utkání nepodmíněně
  5. Trest za červenou kartu udělenou hráčovi ( typ B - hrubé porušení pravidel ) :
   • za hrubý faul nevedoucí ke zranění hráče, nebo za faul v šanci soupeře 2 utkání nepodmíněně
   • za hrubý faul vedoucí ke zranění hráče a jeho odstoupení ze hry 4 utkání nepodmíněně
  6. Trest za červenou kartu udělenou hráčovi ( typ C - mimořádné porušení pravidel ) :
   • za urážky rozhodčího, napadení, vyhrožování a dalších extrémních porušení pravidel následuje trest po disciplinárním řízením vedeným OV PKFL, který posoudí konkrétní případ a udělí trest ve výši 5 utkání nepodmíněně až úplným pozastavením činnosti hráče či klubu
  7. Klub, jehož hráč byl vyloučen dohrává utkání oslabené o vyloučeného hráče, za kterého nesmí nastoupit náhradník. V případě, že počet hráčů na hřišti z jednoho mužstva klesne pod 4 (3 + brankář) v důsledku vyloučení rozhodčí zápas ukončí. O výsledku zápasu rozhodne OV PKFL.
 15. POŘADÍ V TABULCE
  1. Rozhoduje:
   • Počet bodů
   • Vzájemný zápas, resp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných klubů (pak pro tuto tabulku platí opět stejná pravidla jako pro tabulku celé skupiny).
   • Brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině.
   • Větší počet vstřelených branek.
   • Dodatečný vzájemný zápas nebo zápasy.
  2. V průběhu soutěže je tabulka sestavována bez ohledu na vzájemné zápasy.
 16. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH PLATÍ PRAVIDLA KOPANÉ